Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Клаб"
Показники Фонду станом на 12.09.2019
ВЧА/ 1 ЦП 28 313.55 грн.
Вартість чистих активів 38 534 738.69 грн.
Кількість акцій в обігу 1 361 шт.
Середньорічна доходність 14.78%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.02%
1 тиждень -0.03%
1 місяць -0.41%
1 рік 54.31%
З початку діяльності 186.67%
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Клаб"
Склад активів станом на 12.09.2019

     

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Клаб"

 

Мета діяльності Фонду полягає в максимальному зростанні капіталу шляхом довгострокових інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку. Відповідно до інвестиційної політики Фонд може бути класифікований як “фонд росту”.

 

Компанія з управління активами “КІНТО” (надалі – Компанія), виходячи з мети фонду та використовуючи практичний досвід управління активами фондів-попередників із сімейства “Синергій”, що мали ідентичні цілі та аналогічний інвестиційний об’єкт – акції вітчизняних компаній, буде дотримуватись стратегії активного інвестиційного менеджменту, що передбачає прийняття рішень щодо купівлі або продажу цінних паперів на основі економічного, фінансового, ринкового аналізу та інвестиційних оцінок.

 

Головним чинником при виборі тієї чи іншої акції буде потенціал зростання її ціни. При формуванні інвестиційного портфелю Компанія буде в першу чергу орієнтуватися на найбільші українські емітенти – металургійні, машинобудування та енергетичні компанії, а також підприємства видобувних та споживчих галузей.

 

Компанія з управління активами планує тримати в акціях не менше 75% залучених коштів. Відповідно до 25% активів може знаходитися у депозитах, інструментах з фіксованим доходом чи бути задіяними в РЕПО-операціях, причому збільшення сум до таких рівнів буде обумовлюватися лише несприятливим прогнозом щодо кон’юнктури ринку.

 

При управлінні активами Фонду здійснюватиметься пасивно-активна стратегія.

 

Пасивна означає, що об’єкти будуть придбаватися переважно на довготривалий період, за який має реалізуватися потенціал зростання їх курсової вартості.

 

Рішення щодо активних операцій буде ухвалюватися, зважаючи на ринкові умови, що склалися в той чи інший момент часу: чи то арбітражні можливості, чи кон’юнктурне перевкладання коштів із об’єктів, що зупинилися у зростанні, в акції емітентів з більш позитивними прогнозами. При цьому впливу короткострокових коливань ринку особливої уваги приділятися не буде. Так само буде чинитися щодо дивідендів, сплачених емітентами, оскільки поточні доходи в умовах українських реалій не відображають внутрішню вартість властиву акціям тієї або іншої компанії, і не є основним чинником, що має обумовити ріст курсової вартості конкретної акції.

 

В залежності від умов, що склалися на ринку, частка окремих активів може змінюватися в межах, що дозволені законодавством України для недиверсифікованих фондів, але в будь-якому випадку кількість позицій, в які буде інвестуватися більше 10% активів Фонду, буде обмеженою. Останнє дозволить досягти більш якісної диверсифікації портфеля Фонду шляхом зниження його власних ризиків.

 

Інвестиційний горизонт діяльності Фонду – 3 роки.

 

Поточні доходи Фонду (активні операції, дивіденди та проценти) акціонерам виплачуватися не будуть, а будуть реінвестуватися у повному обсязі.

 

Фонд орієнтований на довгострокових інвесторів, для яких прийнятні високі ризики заради можливості досягнення мети діяльності Фонду.

 

Фонд здійснюватиме розрахунки за власними акціями після його ліквідації або при прийнятті рішення загальними зборами акціонерів щодо подовження строку його діяльності.

 

Застереження: Компанія звертає увагу інвесторів на те, що вартість цінних паперів Фонду може як збільшуватися, так і зменшуватися, залежно від змін ринкової вартості цінних паперів та інших активів, що перебувають у портфелі Фонду. Учасники в повній мірі несуть ризики збитків, пов’язані із зміною вартості активів Фонду. Прибуток Фонду не гарантується ні державою, ні Компанією. Мета діяльності Фонду може бути досягнута лише за умови зростання фондового ринку України.

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Клаб"
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Клаб"
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Клаб"

 

Мета та основні напрямки інвестування Максимальне зростання капіталу шляхом середньострокових інвестицій в акцій українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку, та інші активи, дозволені чинним законодавством України
 
Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ   № 100-2 від 05 січня 2012 року
 
Код за ЄДРІСІ   132100
 
Основні активи  

-       цінні папери;

-        грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті;

-       інші активи, дозволені чинним законодавством України (див. Інвестиційну декларацію)

 
Зареєстрований статутний капітал   40 930 000 (сорок мільйонів дев’ятсот тридцять тисяч) гривень
 
Початок діяльності (державна реєстрація фонду як юридичної особи)   16 січня 2012 року
 
Завершення терміну діяльності   08 листопада 2020 року
 

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

Встановлені для недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів (див. Інвестиційну декларацію).

 

 

АКЦІЇ ФОНДУ

 

 

Тип випуску прості
 
Форма випуску іменні
 
Форма існування бездокументарна
 
Номінальна вартість   10 000,00 грн.
 
Кількість випущених акцій   4 093 шт.
 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій   № 2368 від 05 січня 2012 року
 

 

ВИКУП
Викуп акцій здійснюється Фондом після закінчення строку його діяльності за розрахунковою ціною, що визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду.

ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА

Дивіденди по акціях Фонду не нараховуються та не сплачуються.

ВИТРАТИ

Винагорода агентам, надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

Комісійні агента при розміщенні (на які збільшується ціна акцій) -
 
Комісійні агента при викупі (на які зменшується ціна акцій) -
 

 

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)

 

Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 2,5% від середньої ВЧА за рік, нараховується та сплачується щомісячно грошовими коштами 
 
Премія Компанії (стимулююча винагорода)
 
Інші витрати: послуги зберігача, брокера, аудит, нотаріальні і т.д. (див. Регламент) Фактично понесені, але не більше 5% середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року
 

КОТИРУВАННЯ АКЦІЙ ФОНДУ

Акції Фонду входять до біржового списку ПАТ "Фондова біржа ПФТС", тікер - IFSNB.

РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД

Здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

КОНТАКТ