Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-7"
Показники Фонду станом на 12.09.2019
ВЧА/ 1 ЦП 8 444.50 грн.
Вартість чистих активів 6 358 709.59 грн.
Кількість акцій в обігу 753 шт.
Середньорічна доходність -1.48%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.00%
1 тиждень -0.05%
1 місяць -0.67%
1 рік -0.82%
З початку діяльності -15.55%
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-7"
Склад активів станом на 12.09.2019

     

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-7"

 

Мета діяльності Фонду полягає в максимальному зростанні капіталу шляхом п’ятирічних інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку. Відповідно до інвестиційної політики Фонд, може бути класифікований як “фонд росту”.

Компанія з управління активами «КІНТО» (надалі – Компанія), виходячи з мети Фонду та використовуючи практичний досвід управління активами фондів-попередників із сімейства “Синергій”, що мали ідентичні цілі та аналогічний інвестиційний об’єкт – акції вітчизняних компаній, буде дотримуватись стратегії активного інвестиційного менеджменту, що передбачає ухвалення рішень щодо купівлі або продажу цінних паперів на основі економічного, фінансового, ринкового аналізу та інвестиційних оцінок.

Залучені кошти Компанія планує розмістити наступним чином:

- від 70% до 100% – в акції;
- не більше 30% – у депозити, інструменти з фіксованим доходом або венчурні проекти.

Аналізуючи тенденції динаміки фондового ринку України, що склалися напередодні початку діяльності Фонду, Компанія має на меті сформувати його активи таким чином, що не менше ніж дві третини інвестиційного портфеля Фонду складатимуть акції провідних українських компаній, що входять до біржових списків та переважно є ліквідними на ринку цінних паперів.

Планується, що одну третину активів Фонду складуть поки що невідомі на ринку та перспективні, з точки зору Компанії, підприємства малої та середньої капіталізації, що на момент придбання можуть не обертатися на організованому ринку.

Компанія дотримуватиметься принципу широкої галузевої диверсифікації портфеля Фонду, намагаючись в кожному із економічних секторів вирізнити потенційних майбутніх лідерів, в тому числі і нових “зірок”, з точки зору зростання ринкової вартості їх акцій.

У цінні папери одного емітента не інвестуватиметься більше 10% загальних активів (після визнання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Фонду таким, що відбувся), що дозволить досягти більш якісної диверсифікації інвестиційного портфеля Фонду.

При управлінні активами Фонду здійснюватиметься пасивно-активна стратегія.

Пасивна означає, що об’єкти будуть придбаватися переважно на довготривалий період, за який має реалізуватися потенціал зростання їх курсової вартості.

Рішення щодо активних операцій буде ухвалюватися, зважаючи на ринкові умови, що склалися в той чи інший момент часу: чи то арбітражні можливості, чи кон’юнктурне перевкладання коштів із об’єктів, що зупинилися у зростанні, в акції емітентів з більш позитивними прогнозами.

Протягом діяльності Фонду отримані доходи не розподілятимуться, а реінвестуватимуться у повному обсязі.

Вартість цінних паперів Фонду може як збільшуватися, так і зменшуватися, залежно від змін ринкової вартості цінних паперів та інших активів, що перебувають у портфелі Фонду. Учасники несуть ризики збитків, пов’язані із зміною вартості активів Фонду. Прибуток Фонду не гарантується ні державою, ні Компанією з управління активами. Компанія також не надає будь-яких гарантій щодо рівня майбутньої доходності її інвестиційної діяльності. Мета діяльності Фонду може бути досягнута лише за умови зростання фондового ринку України.

Фонд здійснюватиме розрахунки за власними акціями після закінчення строку його діяльності.

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-7"
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-7"
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-7"

 

Мета та основні напрямки інвестування Максимальне зростання капіталу шляхом середньострокових інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку
 
Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ   № 1029-1 від 30 грудня 2009 року
 
Код за ЄДРІСІ   1321029
 
Основні активи   Акції українських компаній (див. Інвестиційну декларацію)
 
Зареєстрований статутний капітал   8 780 000,00 грн.
 
Початок діяльності (державна реєстрація фонду як юридичної особи)   18 лютого 2008 року
 
Завершення терміну діяльності   18 травня 2021 року
 

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

Встановлені чинним законодавством для недиверсифікованих корпоративних фондів, а також додатково:

  • не менше 50% активів повинно бути інвестовано в акції;
  • Фонд не може придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 10% загальної вартості активів Фонду (див. Інвестиційну декларацію).

 

АКЦІЇ ФОНДУ

 

Тип випуску прості
 
Форма випуску іменні
 
Форма існування бездокументарна
 
Номінальна вартість   10 000,00 грн.
 
Кількість випущених акцій   878 шт.
 
Обіг   Підлягають вільному обігу
 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій   № 001546 від 13 червня 2018 року
 

 

ВИКУП
Викуп акцій здійснюється Фондом після закінчення строку його діяльності за розрахунковою ціною, що визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду.

ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА

Весь прирощений капітал і надходження від активів Фонду автоматично реінвестуються. Дивіденди по акціях Фонду не нараховуються та не сплачуються.

ЕТАЛОН ЕФЕКТИВНОСТІ

Середньозважена облікова ставка, встановлена Національним банком України («Рівень прибутковості»).

ВИНАГОРОДА ТА ВИТРАТИ

Винагорода агентам, надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

 

Комісійні агента при розміщенні (на які збільшується ціна акцій) 0,5%
 
Комісійні агента при викупі (на які зменшується ціна акцій)   0,5%
 

 

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)

 

 

 

Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 2,5% від ВЧА за рік
 
Премія Компанії (стимулююча винагорода)   Сплачується щорічно у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить Еталон ефективності. Розмір премії складає 15 відсотків від різниці між фактично отриманим Фондом за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати за відповідний фінансовий рік, виходячи із встановленого Еталону ефективності.
 
Інші витрати: послуги зберігача, брокера, аудит, нотаріальні і т.д. (див. Регламент)   Фактично понесені, але не більші 5% середньорічної вартості чистих активів
 

КОТИРУВАННЯ АКЦІЙ ФОНДУ

Цінні папери Фонду планується внести до біржового списку ПФТС.

РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД

Здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

КОНТАКТ