Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-5"
Показники Фонду станом на 12.09.2019
ВЧА/ 1 ЦП 4 097.88 грн.
Вартість чистих активів 21 915 481.77 грн.
Кількість акцій в обігу 5 348 шт.
Середньорічна доходність -7.26%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.00%
1 тиждень -0.03%
1 місяць -3.95%
1 рік -6.47%
З початку діяльності -59.02%
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-5"
Склад активів станом на 12.09.2019

     

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-5"

Мета діяльності Фонду полягає в максимальному зростанні капіталу шляхом середньострокових інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку. Відповідно до інвестиційної політики, Фонд може бути класифікований як “фонд росту”.

Компанія з управління активами «КІНТО» (надалі – Компанія), виходячи з мети Фонду та використовуючи практичний досвід управління активами фондів-попередників – ІФ “Синергія”, “Синергія-2”, “Синергія-3” та “Синергія-4”, буде дотримуватись переважно стратегії активного інвестиційного менеджменту, що передбачає прийняття рішень щодо купівлі або продажу цінних паперів на основі економічного, фінансового, ринкового аналізу та інвестиційних оцінок.

Залучені у Фонд кошти Компанія планує розмістити наступним чином:

- від 70% до 100% – в акції;
- не більше 30% – у депозити, інструменти з фіксованим доходом або венчурні проекти.

Компанія має на меті сформувати інвестиційний портфель Фонду, що складатиметься з двох частин: більшої – “Зростання” та меншої – “Потенціал”.

В кошик першої будуть придбані перспективні, ще нерозпізнані ринком, а отже, недооцінені акції компаній другого та третього ешелонів, передусім, споживчих секторів економіки України, що наразі навіть не входять до біржових списків.

До другої частини портфеля Фонду увійдуть традиційні об’єкти – “блакитні фішки”, і акції великих вітчизняних компаній провідних галузей економіки України: енергетики, металургії, машинобудування, нафти та газу, будівництва, фінансового сектора, що перебувають у обігу і мають порівняно великий потенціал зростання.

У цінні папери одного емітента не буде вкладатися (після визнання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Фонду таким, що відбувся) більше 10% від загальної вартості активів, що дозволить досягти якісної диверсифікації інвестиційного портфеля Фонду шляхом зниження його власних ризиків.

При управлінні інвестиційним портфелем Фонду планується використовувати пасивну стратегію: активи купуватимуться переважно на період інвестиційного горизонту діяльності Фонду – 5 років. Однак, принципу “купи та тримай” Компанія ортодоксально дотримуватися не буде: ліквідна частина портфеля дозволить Фонду здійснювати і активні операції, оперативно реагуючи на мінливу ринкову кон’юнктуру та використовуючи наявні ринкові можливості, обумовлені тим, що український фондовий ринок далекий від поняття “мінімально ефективного”. З цією метою здійснюватиметься щоденний моніторинг стану портфеля та регулярне проведення активних операцій, внаслідок яких кошти за цінні папери, що зупинилися у зростанні, будуть перевкладатися в об’єкти з більш позитивними прогнозами.

Через динамічність процесу інвестування Управляючим може переглядатися і структура портфеля. Проте, такі дії будуть обумовлені тільки суттєвими змінами (за рахунок впливу зовнішніх та внутрішніх факторів) інвестиційної ефективності різних класів активів та їх окремих складових. При цьому доля акцій може бути знижена до 50% активів.

Протягом діяльності Фонду отримані доходи не розподіляються, а реінвестуються у повному обсязі.

Вартість цінних паперів Фонду може як збільшуватися, так і зменшуватися, залежно від змін ринкової вартості цінних паперів та інших активів, що перебувають у портфелі Фонду. Учасники несуть ризики збитків, пов’язані із зміною вартості активів Фонду. Прибуток Фонду не гарантується ні державою, ні Компанією з управління активами. Компанія також не має права надавати будь-які гарантії щодо рівня майбутньої доходності її інвестиційної діяльності. Мета діяльності Фонду може бути досягнута лише за умови зростання фондового ринку України.

Фонд здійснюватиме розрахунки по власних акціях після закінчення строку його діяльності.

 

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-5"
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-5"
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-5"
Мета та основні напрямки інвестування Максимальне зростання капіталу шляхом середньострокових інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку
 
Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ   № 808-1 від 16 травня 2011 року
 
Код за ЄДРІСІ   132808
 

Основні активи

  Акції українських компаній (див. Інвестиційну декларацію)
 

Зареєстрований статутний капітал

  59 450 000,00 грн. 
 
Початок діяльності (державна реєстрація фонду як юридичної особи)   29 серпня 2007 року
 
Завершення терміну діяльності   29 серпня 2020 року
 

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

Встановлені чинним законодавством для недиверсифікованих корпоративних фондів, а також додатково:

  • не менше 50% активів повинно бути інвестовано в акції;
  • Фонд не може придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 10% загальної вартості активів Фонду (див. Інвестиційну декларацію).

 

АКЦІЇ ФОНДУ

 

Тип випуску прості
 
Форма випуску іменні
 
Форма існування бездокументарна
 
Номінальна вартість   10 000,00 грн.
 
Кількість випущених акцій 5 945
 
Обіг   Підлягають вільному обігу
 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій   № 001240 від 14 червня 2017 року
 

 

ВИКУП

Викуп акцій здійснюється Фондом після закінчення строку його діяльності за розрахунковою ціною, що визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду.

ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА

Дивіденди по акціях Фонду не нараховуються та не сплачуються.

ЕТАЛОН ЕФЕКТИВНОСТІ

Середньозважена облікова ставка, встановлена Національним банком України («Рівень прибутковості»).

ВИНАГОРОДА І ВИТРАТИ

Винагорода агентам, надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

 

Комісійні агента при розміщенні (на які збільшується ціна акцій) 0,5%
 
Комісійні агента при викупі (на які зменшується ціна акцій)   0,5%
 

 

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)

 

 

 

Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 2,5% від ВЧА за рік
 
Премія Компанії (стимулююча винагорода)   Сплачується щорічно у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить Еталон ефективності. Розмір премії складає 15 відсотків від різниці між фактично отриманим Фондом за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати за відповідний фінансовий рік, виходячи із встановленого Еталону ефективності.
 
Інші витрати: послуги зберігача, брокера, аудит, нотаріальні і т.д. (див. Регламент)   Фактично понесені, але не більші 5% середньорічної вартості чистих активів
 

КОТИРУВАННЯ АКЦІЙ ФОНДУ

Цінні папери Фонду планується внести до біржового списку ПФТС.

РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД

Здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

КОНТАКТ