Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-4"
Показники Фонду станом на 12.09.2019
ВЧА/ 1 ЦП 5 599.52 грн.
Вартість чистих активів 54 959 326.38 грн.
Кількість акцій в обігу 9 815 шт.
Середньорічна доходність -4.61%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.00%
1 тиждень -0.02%
1 місяць -2.02%
1 рік 10.03%
З початку діяльності -44.00%
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-4"
Склад активів станом на 12.09.2019

     

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-4"

 

Мета діяльності Фонду полягає в максимальному зростанні капіталу шляхом середньострокових інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку. Відповідно до інвестиційної політики, Фонд може бути класифікований як “фонд росту”.

Відкрите акціонерне товариство КІНТО, як компанія з управління активами (надалі – Компанія), виходячи з мети фонду, буде дотримуватись стратегії активного інвестиційного менеджменту, що передбачає прийняття рішень щодо купівлі або продажу цінних паперів на основі економічного, фінансового, ринкового аналізу та інвестиційних оцінок.

Компанія з управління активами планує залучені в Фонд кошти розмістити наступним чином:

- не менше 70% – в акції;
- не більше 30% – у депозити або інструменти з фіксованим доходом.

При формуванні інвестиційного портфеля Компанія буде орієнтуватися, використовуючи досвід фондів-попередників – ІФ “Синергія”, “Синергія-2” та “Синергія-3”, на найбільші українські емітенти: як «блакитні фішки», так і компанії другого ешелону провідних секторів економіки України. При цьому, крім вкладень в традиційні: металургію, енергетику, машинобудування, нафтогазову та хімічну промисловість, інвестування буде здійснюватися в акції "нових" для українського фондового ринку галузей: фінансового та споживчого секторів, харчової та будівельної промисловості.

 

Головним чинником при виборі тієї чи іншої акції буде потенціал зростання її ціни. Проте вибір буде здійснюватися перш за все серед найбільш капіталізованих (більше 50 млн. грн.) та ліквідних (спред між найкращими котируваннями попиту та пропозиції на організованому ринку не повинен перевищувати 30-50%) цінних паперів – тих, що входять в індексний кошик KINDEXу (http://www.kinto.com/research/marketupdate/kliquid/mcap.html).

У цінні папери одного емітента не буде вкладатися (після визнання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Фонду таким, що відбувся) більше ніж 10% від загальної вартості активів, що дозволить досягти більш високої диверсифікації інвестиційного портфеля Фонду через зниження його власних ризиків.

При керуванні інвестиційним портфелем Фонду планується використовувати пасивну стратегію: активи купуватимуться переважно на період інвестиційного горизонту діяльності Фонду – 3 роки. Проте, принципу “купити та тримати” компанія ортодоксально дотримуватися не буде: Фонд не буде нехтувати і активними операціями, оперативно реагуючи на мінливу ринкову кон’юнктуру та використовуючи всі наявні ринкові арбітражні можливості, обумовлені тим фактом, що український фондовий ринок далекий від поняття “мінімально ефективного”. З цією метою здійснюватиметься моніторинг стану портфеля та регулярне проведення активних операцій, внаслідок яких кошти від цінних паперів, що зупинилися в ціновому зростанні, будуть перевкладатися у більш перспективні об’єкти.

Через динамічність процесу інвестування може переглядатися і структура портфеля, проте це повинно бути обумовлено тільки змінами інвестиційної ефективності різних класів активів та їх окремих складових.

Поточні доходи Фонду (дивіденди та проценти) акціонерам виплачуватися не будуть, а будуть реінвестуватися у повному обсязі.

 

Компанія з управління активами звертає увагу інвесторів на те, що вони у повній мірі несуть ризики зменшення вартості акцій Фонду. Заяви Керуючого активами Фонду та інших осіб про збільшення в майбутньому вартості акцій Фонду не є зобов’язаннями Керуючого Фондом і можуть бути розцінені лише як припущення. Вартість чистих активів Фонду в розрахунку на акцію Фонду може як збільшуватися, так і зменшуватися. Зростання ВЧА/акцію Фонду в минулому не означає, що таке збільшення продовжуватиметься і в майбутньому.

 

Фонд планує здійснити розрахунки по власних акціях після закінчення строку його діяльності. При цьому, мета діяльності Фонду може бути досягнута лише за умови зростання фондового ринку України.

 

Строк діяльності Фонду може бути змінений лише за рішенням загальних зборів акціонерів.

 

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-4"
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-4"
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-4"
Мета та основні напрямки інвестування Максимальне зростання капіталу шляхом середньострокових інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку
 
Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ   № 636-1 від 20 липня 2010 року
 
Код за ЄДРІСІ   132636
 
Основні активи   Акції українських компаній (див. Інвестиційну декларацію)
 
Зареєстрований статутний капітал   111 950 000,00 грн.
 
Початок діяльності (державна реєстрація фонду як юридичної особи)   22 березня 2007 року
 
Завершення терміну діяльності   22 червня 2020 року
 

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

Встановлені чинним законодавством для недиверсифікованих корпоративних фондів, а також додатково:

  • не менше 50% активів повинно бути інвестовано в акції;
  • Фонд не може придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 10% загальної вартості активів Фонду (див. Інвестиційну декларацію).

 

АКЦІЇ ФОНДУ

 

Тип випуску прості
 
Форма випуску іменні
 
Форма існування бездокументарна
 
Номінальна вартість   10 000,00 грн.
 
Кількість випущених акцій   11 195 шт.
 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій   № 001241 від 14 червня 2017 року
 

 

ВИКУП

Викуп акцій здійснюється Фондом після закінчення строку його діяльності за розрахунковою ціною, що визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду.

ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА

Дивіденди по акціях Фонду не нараховуються та не сплачуються.

ЕТАЛОН ЕФЕКТИВНОСТІ

Середньозважена облікова ставка, що встановлена Національним банком України ("запланований прибуток").

ВИНАГОРОДА ТА ВИТРАТИ

Винагорода агентам, надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

 

Комісійні агента при розміщенні (на які збільшується ціна акцій) 0,5%
 
Комісійні агента при викупі (на які зменшується ціна акцій)   0,5%
 

 

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)

 

 

 

Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) Щомісячно у розмірі 1/12 від 2,5 % (тобто 2,5 % за рік) від вартості чистих активів; перерахунок за результатами фінансового року
 
Премія Компанії (стимулююча винагорода)   Після закінчення строку діяльності Фонду у розмірі 15% від суми прибутку Фонду за весь період діяльності понад "запланований прибуток"
 
Інші витрати: послуги зберігача, брокера, аудит, нотаріальні і т.д. (див. Регламент)   Фактично понесені, але не більші 5% середньорічної вартості чистих активів
 

КОТИРУВАННЯ АКЦІЙ ФОНДУ

Акції Фонду входять в лістинг ПФТС (код - IFSNR4).

РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД

Здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

КОНТАКТ