Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій "КIНТО-Еквiтi"
Показники Фонду станом на 12.09.2019
ВЧА/ 1 ЦП 1 258.56 грн.
Вартість чистих активів 5 327 478.83 грн.
Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу 4 233 шт.
Середньорічна доходність 2.26%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.01%
1 тиждень 0.03%
1 місяць -0.32%
1 рік -2.22%
З початку діяльності 25.86%
Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій "КIНТО-Еквiтi"
Склад активів станом на 12.09.2019

     

Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій "КIНТО-Еквiтi"

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ВІДКРИТОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ АКЦІЙ «КІНТО-Еквіті»

 

Мета діяльності Фонду полягає в отриманні доходу, який суттєво перевищить рівень інфляції та девальвації національної валюти при середньостроковому інвестуванні. Кошти інвесторів будуть інвестуватися переважно в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку.

Фонд здійснює агресивну стратегію. Це означає, що заради отримання високого прибутку передбачаються високі ринкові ризики портфеля. Тим не менше, сукупні ризики портфеля будуть обмежені шляхом широкої диверсифікації – і по галузях, і по підприємствах за квотою, що забороняє інвестування більше 5% вартості активів Фонду в цінні папери одного емітенту.

Передбачається наступна структура активів:

  • від 50% до 90% –  акції українських компаній;
  • не менше 10% – банківські депозити

Для забезпечення мети діяльності Фонду компанія з управління активами – ПрАТ «КІНТО» – постійно стежитиме за ринковою кон’юнктурою. У періоди несприятливої динаміки ринку структура активів Фонду може змінюватися на користь відмінних від акцій інструментів – боргових цінних паперів, операцій РЕПО, депозитів, але «ядро» портфеля у 50% залишатиметься в акціях.

Порівняльним індикатором, що Фонд прагне випереджати на всіх етапах своєї діяльності, слугуватиме біржовий індекс акцій.

При управлінні активами Фонду «КІНТО» буде дотримуватися стратегії активного інвестиційного менеджменту, що передбачає ухвалення рішень щодо купівлі або продажу цінних паперів на підставі економічного, фінансового, ринкового аналізу та інвестиційних оцінок.

При формуванні інвестиційного портфеля Фонду компанія з управління активами орієнтуватиметься на найбільш ліквідні українські підприємства металургійної, енергетичної, машинобудівної галузей та компанії інших промислових секторів. Популярність таких акцій на фондовому ринку надасть можливість бути більш гнучкими і оперативно управляти інвестиційним портфелем Фонду, реалізуючи потенціал зростання курсової вартості в більш короткостроковій перспективі. З часом галузева структура Фонду буде розширюватися.

Активи купуватимуться переважно на тривалий період, проте, Фонд буде вдаватися і до активних операцій – оперативно реагувати на мінливу ринкову кон’юнктуру, використовувати арбітражні можливості, що надаються українським фондовим ринком. З цією метою буде здійснюватися постійний моніторинг стану портфеля та проводитимуться транзакції, внаслідок яких кошти від продажу цінних паперів, що вичерпали свій потенціал, будуть перевкладатися в інші перспективні об’єкти.

Крім зазначеного, по кожній позиції будуть визначені рівні поетапної фіксації прибутків чи збитків.

Висока ліквідність вкладень у Фонд передбачена законодавством. Компанія з управління активами зобов’язана у будь-який робочий день безперешкодно викупити у інвестора належні йому інвестиційні сертифікати та розрахуватися з ним не пізніше 7 робочих днів з дня подання учасником заявки на викуп. Ціна викупу ґрунтується на вартості чистих активів Фонду, яка зменшується лише на 1% винагороди агента з викупу.

Виплата дивідендів власникам інвестиційних сертифікатів та обіг інвестиційних сертифікатів Фонду на вторинному ринку не передбачені законодавством.

 

Строк діяльності Фонду є необмеженим. Враховуючи, що інвестування – процес динамічний, інвестиційна стратегія Фонду в майбутньому може переглядатися, але зміни вважатимуться легітимними лише за згоди Наглядової Ради Фонду, що обирається з числа його учасників.

Стати клієнтом

Контакти

Застереження: Компанія з управління активами попереджає, що інвестори несуть ризики зменшення вартості інвестиційних сертифікатів Фонду. Заяви Керуючого активами Фонду або інших офіційних осіб щодо майбутнього збільшення вартості інвестиційних сертифікатів не є зобов’язаннями і мають розцінюватися як наміри та припущення. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду може як збільшуватися, так і зменшуватися. Зростання вартості сертифікатів Фонду в минулому не означає, що таке збільшення триватиме і в майбутньому.

Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій "КIНТО-Еквiтi"
Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій "КIНТО-Еквiтi"
Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій "КIНТО-Еквiтi"

 

Загальна характеристика

Мета та основні напрямки інвестування Залучення грошових коштів інвесторів та забезпечення їх приросту шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування
Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ № 1312 від 12 березня 2009 року
Код за ЄДРІСІ 2111312
Дата досягнення фондом мінімальних нормативів 11 березня 2003 року
Основні активи

Цінні папери (цінні папери вітчизняних та іноземних емітентів, державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінні папери органів місцевого самоврядування, цінні папери іноземних держав);

грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті);

банківські метали 

Початок розміщення 14 травня 2009 року
Термін діяльності не визначений

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску Іменні
Форма існування Бездокументарна
Номінальна вартість 1 000 (одна тисяча) грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів 250 000 шт.
Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів 250 000 000 грн.
Спосіб розміщення прилюдна пропозиція (див. Проспект емісії)
Свідоцтво про реєстрацію випуску № 001626 від 26 жовтня 2018 року
Обмеження щодо мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів, які може придбати інвестор немає
Обіг не підлягають вільному обігу

Викуп (погашення)

Заявки на викуп приймаються кожного робочого дня з 13-ої до 17-ої години

Інвестиційні обмеження

Не менше 50% активів складаються з простих акцій та інші обмеження, встановлені чинним законодавством щодо диверсифікованих інвестиційних фондів (див. Інвестиційну декларацію).

Дивідендна політика 

Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду не нараховуються та не сплачуються.

Винагорода і витрати

Винагорода агентам, надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)
Винагорода агентів при розміщенні (на яку збільшується ціна розміщення інвестиційних сертифікатів) 1% (один відсоток)
Винагорода агентів при викупі (на яку зменшується ціна викупу інвестиційних сертифікатів) У залежності від строку між датою подачі заявки на придбання та датою подачі заявки на викуп:
- 1% (один відсоток), якщо строк перевищує 3 місяці;
- 2% (два відсотки), якщо строк складає від 1 (одного) до 3 (трьох) місяців включно;
- 3% (три відсотки), якщо строк складає до 1 (одного) місяця включно
+ комісія банку при розрахунках готівкою
Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 3% (три відсотки) від середньої вартості чистих активів Фонду
Премія Компанії (стимулююча винагорода) відсутня
Інші витрати: послуги зберігача, брокера, аудит, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) не більше 5% (п’яти відсотків) середньорічної вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

СТАТИ КЛІЄНТОМ